Top
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Detail :

นโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัท เฟรทฟาท เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าทั้งทางด้านอากาศยานและทางเรือรวมถึงการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก ตระหนักถึงความสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงกำหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดังนี้

  1. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที่
  2. ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ้างงานและตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบันและพนักงานที่กำลังทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งมีการจัดอบรมพนักงานในเรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยขององค์กรและมีวิธีปฏิบัติกับพนักงานที่ออกจากบริษัทอย่างเคร่งครัด
  3. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ทักษะ ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. ดำเนินการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ความปลอดภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
  5. ดำเนินการด้านความปลอดภัยในส่วนของยานพาหนะขนส่งสินค้า
  6. ดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
  7. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยการตรวจสอบเหตุการณ์เสี่ยงและวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น
  8. กำหนดให้มีการประเมินและพัฒนาวางแผนเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น