Top
กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
Detail :

วันทำงานปกติ บริษัทฯ กำหนดเวลาทำงานปกติไว้ดังต่อไปนี้

พนักงานทำงานเวลาปกติ  คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

เวลาทำงานปกติ          เวลา 8.30-17.30 น.

เวลาพัก                       เวลา 12.00-13.00 น.