Top
พิธีการศุลกากร
Description :

 บริการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก  ร่วมทั้งจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบต่างๆ                                              

 ใบขนปากระวาง ใบขนแบบ BOI และใบขนที่ใช้สิทธิพิเศษต่างๆ EPZ ,19 ทวิ

  ใบขนเข้าคลังทัณฑ์บน,ใบขนสินค้าจัดแสดง

ซึ่งซ่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการศุลกากรให้กับลูกค้า