Top
การประกันภัยการขนส่ง
Description :

                    เราให้บริการทำประกันภัยสินค้า เพื่อซ่วยเพิ่มความมั่นใจในการขนส่งสินค้าโดยการประกันภัยสินค้าจะคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือ ทางอากาศและทารรถ