Top
สินค้าควบคุมพิเศษ
Description :

บริการขนส่งสินค้าควบคุมพิเศษ ที่มีบุคลากรที่มีความชำนาญและเชียวชาญในการให้เราบริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลว ดังต่อไปนี้  - 

- บริการขนส่งสิงค้า สารเคมีและน้ำมันทั้งอันตรายและไม่อันตราย

- บริการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ผลไม้,ผักและสินค้าแช่เเข็ง